Przejdź do treści

Nabór wniosków stypendiów pomostowych

Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji XXII edycji programu (2023/2024) Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy studentom I roku.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2023 pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Dotychczas z Programu skorzystało 38 stypendystów, w tym 36 z gminy Łomazy, 2 z gminy Rossosz.

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 7.000 złotych, wypłacanym w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, po 700 zł studenci otrzymują dostęp do oferty rozwojowej Programu, tj. mogą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej. Oprócz tego, zdolni i osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i stypendia na studia za granicą.

Wymagania

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych, wykaz
  • pochodzą ze wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 2.443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r.  Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów min. 100 wg algorytmu. Algorytm obliczenia liczby punktów zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024 (Segment II) ;
  • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXII edycji Programu Stypendia Pomostowe.

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

Termin

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łomazy, w nieprzekraczalnym terminie
do 3 sierpnia 2023 r.

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy
tel. 83 341 70 03 lub https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendium-pomostowe-czeka-xxii-edycja-tuz-za-rogiem/#post-17990