Przejdź do treści

Ogłoszenie – Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), uchwały Nr XXXVI/317/23 Rady Gminy Łomazy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy, sprostowanej uchwałą Nr XXXVII/321/23 Rady Gminy Łomazy z dnia 29 marca 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy w dniach od 14.11.2023 r. do 05.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27; 21-532 Łomazy, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomazy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy obejmuje działki nr 1492/4 i 1492/5, obręb 0013 Łomazy I, położonych przy ul. Robotniczej i Cichej w miejscowości Łomazy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy w godz. od 12.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 8, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać do Wójta Gminy Łomazy na adres: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27; 21-532 Łomazy lub na adres e-mail: ug@lomazy.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2023 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi dotyczące przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Plan