Przejdź do treści

„Senior-TECH”

Fundacja „ACTIO” z siedzibą w Lublinie (20-301) ul. Tomasza Zana, informuje, że realizuje w partnerstwie z PPHU „ADAM” MACIEJ ŁASECKI, na terenie województwa lubelskiego (m. Biała Podlaska, powiat bialski, powiat włodawski) projekt pn. „Senior-TECH” nr FELU.10.06-IZ.00-0137/23,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach działania FELU.10.06 Uczenie się osób dorosłych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Głównym celem projektu jest nabycie przez min.90% spośród 48 osób o niskim poziomie kompetencji podstawowych – wykluczonych cyfrowo, w szczególności osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach, z obszaru Białej Podlaskiej, pow. bialskiego i powiatu włodawskiego, woj. lubelskiego, kompetencji cyfrowych pozwalających na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w codziennym życiu, poprzez udzielenie 3-stopn. ścieżki wsparcia w oparciu o Upskilling pathways, w okresie 01.01.2024-30.06.2024 r., ukierunkowanej na złagodzenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Odbiorcami projektu będą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:
a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie WL o w rozumieniu przepisów KC-m. Biała Podlaska, powiat bialski i włodawski.
b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez wzgl. na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.
W szczególności preferowane będą: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby starsze (tj. osoby, które ukończyły 60 rok życia) i osoby dorosłe korzystające w Polsce z ochrony czasowej, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie przewidziane dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje:
– Indywidualną diagnozę (ocenę) posiadanych umiejętności
– Szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych
– Mentoring w zakresie zdobywania nowych umiejętności
– Walidację nabytych umiejętności potwierdzoną dokumentem (zaświadczeniem) zawierającym wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące sie do nabytej kompetencji.


Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej https://actiofundacja.pl/ a także pod nr tel. +48 575 142 888 (osoba do kontaktu Pani Małgorzata Żubrynowicz).