Przejdź do treści

XL Sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ zwołuję XL sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału służb pożarniczych Doliny Zielawy i obwodu łuckiego” w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.„Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 — 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łomazy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Południowe Podlasie Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej nieruchomości będących własnością Gminy Łomazy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2023-2038.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 11. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 roku o godz. 9.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiński

Transmisja na żywo