Przejdź do treści

XLII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ z w o ł u j ę XLII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/302/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łomazy na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2023-2038.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/301/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030.
 15. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w sali remizo-świetlicy OSP ul. Małobrzeska 13, 21-532 Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński