Przejdź do treści

XLIV Sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 6. Informacja o kosztach realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz liczbie rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny w 2023 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz występujących potrzebach związanych z realizacją zadań w Gminie Łomazy za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 9. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  za 2023 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Łomazy „Posiłek dla dzieci i uczniów Gminy Łomazy” na lata 2024 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/19 Rady Gminy Łomazy z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Łomazach oraz nadania statutu Klubu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
  z przeznaczeniem na budowę chodników w Gminie Łomazy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 812 w zakresie budowy skrzyżowań z drogami gminnymi w  Gminie Łomazy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Bialskiemu
  z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg powiatowych  na terenie  Gminy Łomazy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2024-2038.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 20. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku o godz. 9.00 w  sali remizo-świetlicy OSP  ul. Małobrzeska 13, 21-532 Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiński