Przejdź do treści

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Łomazy, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w pierwszym terminie wniosek należy złożyć do Wójta Gminy w terminie od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Wypełniony kompletny wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopie) należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łomazach, pokój nr 19.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.;
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2023 r. – 1,20 zł), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku (110 x ilość użytków rolnych) oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Więcej informacji udziela pracownik Urzędu Gminy telefonicznie: 83 3417-008