Przejdź do treści

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W SIERPNIU 2023

Do wniosku należy dołączyć:

1.      faktury VAT  stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 lutego 2023 r.  do 31 lipca 2023r zawierające kody oleju napędowego – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.

w ilości 110l/1ha UR i 40 l/1 DPJ bydła, w odniesieniu do posiadaczy w 2022 roku świń, owiec, kóz i koni faktury vat  od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

 CN 2710 1943 do 2710 1948,  CN 2710 2011 do 2710 2019 oraz CN 3826 zwanego dalej olejem napędowym.

2.      dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,  ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Ponadto nadmienia się, że producent rolny będący w 2022 roku posiadaczem świń, owiec i kóz również przedkłada dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

W odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w punkcie 2.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

– 2 zł./ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i bydło;

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie, owca, kozy i konie;

– 1.20 zł./1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022  r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie , owce, kozy i konie.

Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 110 litrów oleju napędowego.

W przypadku gruntów dzierżawionych należy przygotować numery działek i ich powierzchnie oraz pisemną zgodę właściciela gruntów lub oświadczenie dzierżawcy.

Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 19, I piętro w godz. 7:30 – 15:30.

Wnioski gov.pl