Przejdź do treści

„Aktywny senior!”

Gmina Łomazy realizuje projekt „Aktywny senior!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Całkowita wartość projektu wynosi 991 062,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 842 403,12 zł, natomiast pozostałe 148 659,38 zł to krajowe środki publiczne (98 889,38 zł – budżet państwa, 49 770,00 zł – budżet JST).

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łomazy do 31.08.2021 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym, a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia.

Projektowe działania zaplanowane są na okres 3 lat i będą trwać do sierpnia 2021 roku. Projekt składa się z trzech zadań:

Zadanie 1 – Oferta zajęć cyklicznych w klubie seniora

 • Zajęcia z zakresu kultury fizycznej ( Nordic Walking; ćwiczenia ruchowe – joga, pilates, aerobic, zumba; basen)
 • Zajęcia terapeutyczne
 • Wsparcie psychologiczne
 • Poradnictwo zdrowotne
 • Zajęcia artystyczne oraz zajęcia z rękodzieła
 • Warsztaty wokalne oraz instrumentalne (nauka gry na instrumentach dętych)
 • Zajęcia informatyczne
 • Zajęcia z kreowania wizerunku
 • Koła zainteresowań
 • Senior ekspert
 • Vademecum seniora obejmujące poradnictwo prawne oraz bankowo-ubezpieczeniowe

Zadanie 2 – Zajęcia kulturalne zwiększające aktywność seniorów

 • Warsztaty kulinarne
 • Spotkania okolicznościowe
 • Wieczorki taneczne
 • Spacery badawcze
 • Spotkania integracyjne
 • Wyjazdy do kina/teatru
 • Wycieczki krajoznawcze

Zadanie 3 – Działania wspierające

 • Dowóz uczestników na zajęcia