Przejdź do treści

Gmina Łomazy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023

Gmina Łomazy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i realizowany w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Łomazy wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie całościowa diagnoza Gminy Łomazy umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą i wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w mieście, w obszarach, na których zidentyfikowano stan kryzysowy (obszary problemowe). Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną oraz przestrzenną. Dzięki ich realizacji ma nastąpić poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Czym jest Program Rewitalizacji?

Program Rewitalizacji jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania zawarte w tym Programie będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Prowadzone działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz przestrzennemu. Będą mogły być finansowane ze środków publicznych (budżetu gminy, kraju, środków europejskich) oraz prywatnych.

Udział społeczności lokalnej jest kluczowy dla opracowania Programu Rewitalizacji oraz diagnozy społeczno-gospodarczej, w tym wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Działania planowane w ramach Programu mają służyć poprawie warunków życia i zwiększaniu aktywności gospodarczej mieszkańców. Dlatego też zachęcamy do włączenia się do prac nad dokumentem.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 07.04.2017 r.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego na spotkania konsultacyjne, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę Gminy Łomazy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań konsultacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Wójt Gminy Łomazy
(-) Jerzy Czyżewski