Przejdź do treści

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DO LOKALU WYBORCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB, KTÓRE NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA UKOŃCZĄ 60 LAT

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 2408) Wójt Gminy Łomazy informuje, że w dniu wyborów zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.:

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z: 

miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o  dopisanie do spisu wyborców w danej gminie,

do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca; 

miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej „transportem do lokalu”;

lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, tzw. „transport powrotny”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Łomazy do 25 marca 2024 roku w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca
(z którego miałby nastąpić transport), wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adresu poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Formularz zgłoszenia dowozu.

Zgłoszenia: w Urzędzie Gminy Łomazy, pokój nr 16 (I piętro) oraz nr 21 (II piętro), tel. 83 341 70 03, 83 341 70 69, elektronicznie: sekretarz@lomazy.pl lub ePUAP na adres: /lomazy/skrytka.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wójt Gminy Łomazy informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania, tj. do 4 kwietnia 2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego do 5 kwietnia 2024 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Łomazy, w pokoju nr 16 (I piętro) oraz pokoju nr 21 (II piętro) albo elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub poczty na adres sekretarz@lomazy.pl