Przejdź do treści

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomazy, 21-532 Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel. 83 3417585, e-mail: iod@lomazy.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań zleconych przez Wójta Gminy Łomazy wynikających z przepisów prawa: 

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia; 
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww.  przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 • pracownicy firm zewnętrznych z którymi GOPS podpisał umowę powierzenia w celu zapewnienia obsługi serwisowej systemów komputerowych lub realizacji zadań specjalistycznych., 
 • podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych z wykluczeniem państw trzecich  (w tym Ministerstwo Polityki) .

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).