Przejdź do treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXII/160/17 Rady Gminy Łomazy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 21 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium udostępniony będzie również na stronie internetowej http://www.planowanie.lomazy.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy odbędzie się w dniu 9 września 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach, ul. Małobrzeska 13, o godz. 1100 .

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łomazy, osobiście w Urzędzie Gminy w Łomazach, pocztą na adres: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, ustnie do protokołu w pok. nr 21 w Urzędzie Gminy Łomazy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: ug@lomazy.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łomazy.