Przejdź do treści

Planowanie przestrzenne w Gminie Łomazy

Gmina Łomazy przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ważny będzie udział mieszkańców w konsultacjach, które odbędą się w październiku.

Dlaczego studium jest ważne dla każdego mieszkańca.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest strategicznym dokumentem opracowywanym raz na kilka lub nawet kilkanaście lat. Ten dokument określa główne założenia przestrzennego rozwoju danego terenu, w tym kierunki rozwoju zabudowy. Przykładowo, w studium samorząd lokalny decyduje, które obszary gminy będą odpowiednie pod działalność produkcyjną, gdzie powinny znaleźć się skupiska ludzi do mieszkania, a gdzie zachować tereny zielone. Ten dokument ma wpływ na decyzje inwestycyjne każdego mieszkańca – możliwość budowania się na danej działce lub prowadzenia innej działalności produkcyjnej bądź rolnej. Dlatego tak ważny jest udział mieszkańców w konsultacjach poprzedzających uchwalenie studium.

O czym będziemy dyskutować na spotkaniach dla mieszkańców?

Konsultacje będą prowadzone w październiku tego roku. Na spotkaniach:

 • dowiemy się o co chodzi w planowaniu przestrzennym i jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu;
 • pokażemy w jakich granicach będziemy planować;
 • wskażemy kierunki proponowanych zmian zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości gminy, możliwości i ograniczenia rozwoju wynikające z obowiązujących przepisów planowania przestrzennego oraz uwarunkowań merytorycznych zawartych w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy;
 • umożliwimy Państwu zapoznanie się z dokładnymi mapami wsi, sprawdzenie jakie przeznaczenie w studium mają Państwa działki ewidencyjne;
 • umożliwimy zaprojektowanie terenów o różnym przeznaczeniu, w tym funkcjonalny przebieg dróg;
 • podyskutujemy o tym, jakie Państwo dostrzegacie problemy związane z dotychczasowym zorganizowaniem przestrzeni, jakie są Państwa potrzeby i pomysły, w jaki sposób ta przestrzeń powinna być urządzona w przyszłości;
 • damy wskazówki, jak złożyć merytoryczne wnioski do planu, a jak pojawią się wspólne potrzeby mieszkańców, pomożemy napisać wnioski zbiorowe.

Celem warsztatów jest wspólne tworzenie studium oraz uświadomienie, że właściwe zaplanowanie infrastruktury jest niezbędne do funkcjonowania terenów i podnosi ich wartość i walory użytkowe. Sesje warsztatowe mają również na celu zwiększenie współpracy mieszkańców z Gminą w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.

Jest to nowatorskie podejście do planowania przestrzennego i pierwsze, zakrojone na tak szeroką skalę konsultacje w Gminie Łomazy.

Plan spotkań

7 października:

 • Dubów, w godzinach 9-12
 • Burwin, w godzinach 12:30 – 15:30
 • Korczówka, w godzinach od 16 do 19

8 października

 • Huszcza, w godzinach 10 do 13
 • Łomazy, w godzinach od 13:30 do 16:30.

Na spotkaniach gwarantujemy bezpłatną opiekę nad dziećmi.