Przejdź do treści

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łomazy

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

Zgodnie z artykułem 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Łomazy 15 października 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, określający cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie.

Sprawozdanie