Przejdź do treści

Adres siedziby:
Koszoły 40,
21-532 Łomazy

Adres do korespondencji:
Koszoły 40,
21-532 Łomazy

telefon kontaktowy: 505260442
biuro.tloka@gmail.com
tloka.pl


Władze organizacji

 1. Cezary Nowogrodzki – Prezes
 2. Danuta Nazarewicz – Wiceprezes

Numer KRS: 0000539031
Data rejestracji: 06.02.2015 r.
Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: stowarzyszenie

Zakres działania

Celem głównym Stowarzyszenia jest: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury.

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego.
 2. Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym psychicznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym.
 3. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
 4. Działalność edukacyjna i szkoleniowa.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia, edukacja i profilaktyka zdrowotna.
 6. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 7. Promowanie idei ekonomii społecznej.
 8. Działanie zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Działanie wspomagające rozwój ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 10. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
 11. Pozyskiwanie z różnych źródeł środków finansowych na wspieranie lokalnych programów w zakresie kultury, turystyki, turystyki transgranicznej oraz infrastruktury turystycznej.
 12. Budowa pozytywnego wizerunku usług turystyki wiejskiej we wszystkich jej formach
  w tym agroturystyki.
 13. Współpraca z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.
 14. Wspieranie i promocja rozwoju sportu i rekreacji.
 15. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 16. Sprzyjanie przedsięwzięciom na rzecz restrukturyzacji i modernizacji wsi
  i rolnictwa.
 17. Inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami.
 18. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
 19. Realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie.

Dotychczasowe osiagnięcia i doświadczenia

W pierwszym roku swojej działalności członkowie Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „TŁOKA” podjęli się wielu zadań, które dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami wsi Koszoły zostały zrealizowane z sukcesem.

Świadczą o tym projekty, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz do seniorów.

Ogółem z różnych instytucji otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 25 700 zł, spożytkowane zgodnie z umowami zawartymi z każdym sponsorem. Realizowaliśmy następujące zadania (w nawiasie podajemy sponsorów i kwoty, jakie przekazali).

Planowane i zrealizowane projekty

 • Bzpieczny plac zabaw dla dzieci we wsi Koszoły” dofinansowany ze środków Programu – (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (na kwotę 4 000 zł.) Na placu zabaw znalazły się nowe sprzęty, takie jak : zestaw zabawowy – domek ze zjeżdżalnią, huśtawki, ścianka wspinaczkowa, piaskownica, oraz ogrodowy domek na zabawki do piaskownicy. Stanęły tam również stare sprzęty, z których niegdyś korzystały uczące się dzieci, odnowione dzięki wsparciu Gminy Łomazy i wkładzie własnym wolontariuszy z Koszoł zaangażowanych bardzo aktywnie w projekt. Podczas realizacji projektu odbył się gminny konkurs plastyczny: „Mój wymarzony plac zabaw” , w którym wzięły udział: Szkoła Podstawowa w Łomazach i Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa w Huszczy, Szkoła Filialna w Studziance i Oddział Przedszkolny w Dubowie. Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Zaprojektowany plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców wsi Koszoły, a przy tym bezpieczny, atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający dzieci. Plac zabaw przyczynił się do poprawy estetyki miejscowości uatrakcyjniając centrum wsi.
 • Eko – starter” z Greenpeace – (aplikowano nieskutecznie)
 • „TŁOKA – Radość dzieciom” – plenerowa impreza środowiskowa zorganizowana w dniu 5.07.2015r. przez nasze stowarzyszenie oraz GOK w Łomazach dla kilkuset mieszkańców wsi Koszoły, gości z terenu gminy Łomazy oraz z udziałem harcerzy polskich z Białorusi – dofinansowana ze środków (Gminy Łomazy na kwotę 1 500 zł). Wsparcie rzeczowe Gminny Ośrodek Kultury, Łojewscy, Goławski, Panda, Fundacja Kurs na Miłość. Rozliczony
 • Stypendia pomostowe dla studentów z terenu Gminy Łomazy dofinansowane (kwotą 20 000 zł. ze środków Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Warszawy). Nie rozliczony, w trakcie realizacji.
 • „Dyplom z marzeń” – studentom z gminy Łomazy
  Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Łomazy i osobiście Wójta Jerzego Czyżewskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym „TŁOKA” w Koszołach, cztery młode osoby, studenci I roku studiów z terenu gminy Łomazy mogły uzyskać stypendium pomostowe do wykorzystana w roku akademickim 2015/2016.
  Ogólnopolski program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.
  Młodzi ludzie rekomendowani są przez lokalną organizację pozarządową Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TŁOKA” uczestniczącą w Programie. Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. O stypendium na wyższe lata studiów mogą się ubiegać najlepsi studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku. Realizatorem programu stypendiów pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, partnerami programu są: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TŁOKA”

Prowadzone badania historyczne i działalność wydawniczo – regionalna

Ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego

 • 29 marca 2015 roku, wizyta studyjna 7 osobowej grupy z Muzeum Regionalnego w Siedlcach śladami wielokulturowej gminy Łomazy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach.
 • 20 kwietnia 2015 roku, wizyta studyjna 50 osobowej grupy przewodników turystycznych z woj. lubelskiego i podlaskiego śladami wielokulturowej historii regionu i gminy Łomazy we współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka z Lublina.
 • Od czerwca do grudnia 2015 roku nagranie 5 relacji filmowych ze świadkami historii, mieszkańcami wsi Koszoły i gminy Łomazy we współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka z Lublina.
 • 5 lipca 2015 roku organizacja spotkania regionalistów w Studziance poświęconego tradycji ułańskiej – wczoraj i dziś.
 • Projekt transgraniczny – „Jak wyglądały nieistniejące już obiekty architektoniczne z pow. bialskiego?”
  Studenci białoruscy z Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego oraz polscy
  z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II rozpoczynają budowę profesjonalnej makiety „Pałacu Radziwiłłów” w Białej Podlaskiej, w kształcie w jakim istniał w II połowie XVIII w. Chcą pokazać pałac w skali 1:75. Przedsięwzięcie jest ważne i pracochłonne, wsparcia w jego realizacji udziela firma ZS-B Serhej z Łomaz.
  Model wykonany będzie z tworzyw sztucznych przy użyciu drukarek 3D. Skala pozwoli na pokazanie nie tylko bryły pałacu ale również piękna detalu na jego fasadzie. Makieta
  w zależności od zdobytych funduszy może być także wzbogacona o prezentacje obiektu
  w technice 3D, a także w różne internetowe formy promocyjne adresowane do turystów
  i miłośników historii. Makieta „Pałacu Radziwiłłów” może okazać się znakomitą atrakcją turystyczna pomocną również w edukacji o przeszłości Białej. Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji dotyczącej obiektu młodzi wykonawcy liczą na wsparcie merytoryczne ze strony instytucji zajmujących się ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce i na Białorusi. Jeżeli wszystko będzie mogło być zrealizowane zgodnie z planem makieta powinna być gotowa wiosną 2016 r.
  Makietę „Pałacu Radziwiłłów” wykonawcy przekażą jako dar dla Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
  Równolegle z pracami nad budową makiety „Pałacu Radziwiłłów”, studenci z Brześcia będą wykonywali makiety innych nieistniejących już obiektów architektonicznych z terenu pow. bialskiego. W pierwszej kolejności planowane jest wykonanie makiet: meczetu tatarskiego ze Studzianki, cerkwi w Łomazach oraz synagogi z Białej Podlaskiej.
  Pomysł na budowę makiet oraz na współpracę w jego realizacji ze stroną białoruską wyszedł od regionalistów ze stowarzyszenia *TŁOKA”, zajmującego się ochroną dziedzictwa narodowego.
 • 15 października 2015 roku, organizacja spotkania regionalistów w Białej Podlaskiej w celu prezentacji pracy naukowej „Ród Iliniczów” we współpracy z muzeum „Zamek w Mirze” z Miru na Białorusi
 • 28 listopada 2015 roku, organizacja w Białej Podlaskiej spotkania w 100. rocznicę „Bieżeństwa” w powiecie bialskim we współpracy z Parafią Prawosławną w Białej Podlaskiej.
 • „Kniaża” nr 7, od 2015 roku Stowarzyszenie „TŁOKA” jest wydawcą redagowanego od samego początku przez Sławomira Hordejuka a wychodzącego już od 5 lat bezpłatnego czasopisma mieszkańców wsi Koszoły ,
 • „Huszcza” nr 1, od 2015 roku Stowarzyszenie „TŁOKA” jest wydawcą redagowanego przez Sławomira Hordejuka bezpłatnego czasopisma mieszkańców wsi Huszcza, koszty składu i druku pokryte przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach uruchomiono stronę internetową stowarzyszenia: www.tloka.pl

Zadania zrealizowano dzięki współpracy z mieszkańcami wsi Koszoły oraz Urzędem Gminy Łomazy

 • Wójtem Gminy Łomazy Jerzym Czyżewskim
 • Muzeum „Mirski Zamek” w Mirze na Białorusi
 • Brzeskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu na Białorusi
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach
 • Funduszem Inicjatyw Obywatelskich
 • Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Warszawy
 • Parafią Rzymskokatolicką w Huszczy
 • Bankiem Spółdzielczym w Łomazach
 • Fundacją Kurs na Miłość z Białej Podlaskiej
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Koszołach
 • Szkołą Podstawowa w Huszczy
 • Firmą Panda z Białej Podlaskiej
 • Firmą ZS-B Serhej z Łomaz
 • Firmą Mars Zbigniew Gołoś z Łomaz
 • Firmą ZPM Krzysztof Łojewski z Włodawy
 • Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Łomazach
 • Tygodnikiem – Słowo Podlasia
 • Tygodnikiem – Życie Bialskie
 • Portalem – Radio BIPer
 • Portalem – biala24.pl
 • Czasopismem – Łomaskie Strony