Przejdź do treści

XXXVII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Łomazy.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 6. Sprawozdanie z realizacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Łomazy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
  Nr XXV/220/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Łomazy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2023-2038.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 16. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10.00 w sali remizo-świetlicy OSP ul. Małobrzeska 13, 21-532 Łomazy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiński