Przejdź do treści

Rewitalizacja

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomazy z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 oraz o naborze projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zarządzenie Nr 264/22

Wójta Gminy Łomazy z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łomazy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy.

Ankieta dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

Gmina Łomazy przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 (GPR). Celem badania w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów (zdegradowanych i rewitalizacji) gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tych obszarów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Łomazy informuje, iż w związku z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz uchwały XXII/159/17 Rady Gminy Łomazy z dnia 31.05.2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łomazy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 3085), rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łomazy, co stanowi pierwszy etap działań zmierzających do sporządzenia na podstawie art. 14 w związku z art. 23 ustawy o rewitalizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030”.