Przejdź do treści

Wieczorki taneczne

W ramach projektu „Aktywny senior!” organizowane są wieczorki taneczne. Seniorzy podczas wieczorków korzystają z okazji do wspólnych rozmów, nabywają nowe zdolności taneczne. Spotkania wpływają na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.