Przejdź do treści

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w 2024 r przystępuje do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2021-2027 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.590,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 2.056,40 zł.


Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do GOPS w Łomazach celem złożenia dokumentacji o dochodach za poprzedni miesiąc tj. zaświadczenie o miesięcznych dochodach lub oświadczenie, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości użytków rolnych lub oświadczenie.


Kwalifikacja osób i rodzin od dnia 2 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Informacje można uzyskać pod nr. tel. 83 341 70 51 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach pokój Nr 3.