Przejdź do treści

Najnowsze wpisy

„Aktywny senior!”

Gmina Łomazy realizuje projekt „Aktywny senior!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Planowanie przestrzenne

Za nami pracowity rok czyli planowanie przestrzenne w Łomazach: zaproszenie na spotkanie prezentujące studium.

Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Łomazy

Gmina Łomazy podpisała umowę na realizację bezpłatnych szkoleń z funduszy UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin polski południowo – wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne

„Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie, czyli chcemy mieć więcej miejsc do wspólnego spędzania czasu, mieć tam jak bezpiecznie dojść i dojechać i gdzie zaparkować”.

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łomazy

W związku z rozpoczęciem prac związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łomazy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach związanych z zagospodarowaniem centrum Łomaz. Głównym celem wspólnych dyskusji jest poznanie potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych funkcjonujących na co dzień na terenie Łomaz.

Planowanie przestrzenne w Gminie Łomazy

Gmina Łomazy przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ważny będzie udział mieszkańców w konsultacjach, które odbędą się w październiku.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023

Prace nad Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023 prowadzone były przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Łomazy i jednostek organizacyjnych oraz uwzględniają wszystkie wyniki konsultacji społecznych.

Zaproszenie na kolejne konsultacje społeczne

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na kolejne spotkania konsultacyjne, które odbędą się: