Przejdź do treści

Planowanie przestrzenne

Raport podsumowujący konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy

Gmina Łomazy przeprowadziła konsultacje zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy (głównie latem 2021 r.). Powodem przystąpienia do prac planistycznych były m.in. wnioski składane przez mieszkańców oraz chęć ograniczenia za pomocą narzędzi planistycznych skutków wywołanych przez wieloletnią suszę (np. czy lokalizacja nowego zbiornika retencyjnego przyniesie spodziewane rezultaty).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Aktualność, zmiany, informacje dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP) określa przeznaczenie terenów w naszej gminie, tj. określa co i w jaki sposób może zostać wybudowane na poszczególnych działkach.

Planowanie przestrzenne

Za nami pracowity rok czyli planowanie przestrzenne w Łomazach: zaproszenie na spotkanie prezentujące studium.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne

„Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie, czyli chcemy mieć więcej miejsc do wspólnego spędzania czasu, mieć tam jak bezpiecznie dojść i dojechać i gdzie zaparkować”.

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łomazy

W związku z rozpoczęciem prac związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łomazy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach związanych z zagospodarowaniem centrum Łomaz. Głównym celem wspólnych dyskusji jest poznanie potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych funkcjonujących na co dzień na terenie Łomaz.

Planowanie przestrzenne w Gminie Łomazy

Gmina Łomazy przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ważny będzie udział mieszkańców w konsultacjach, które odbędą się w październiku.